Subject: Xuống đường 29/9 Print to printer
Poster: phusinh  
Source: http://www.canhthep.com  
 

19/ TÂN THÁI IS ON:

sáng Chúa Nhật ngày   29/9/2019 ở Mỹ, 
chiều Chúa Nhật ngày 29/9/2019 ở Việt Nam.

on facebook:

https://www.facebook.com/100004483337392/videos/1393825570776874/  

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com