Subject: Không đen là may rồi con ! Print to printer
Poster: VNAF99  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Ông có dám CHƠI Mỷ đen không?

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com