Subject: Hòa Thượng Quốc Doanh Print to printer
Poster: Hieunguyen11  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Anh tiều phu vào rừng đốn củi, gặp vị hòa thượng.

Tiều phu: “Bạch thầy, hồi nhỏ con rất ghét thầy chùa.”

Hòa thượng nghe mừng quá vì anh tiều phu có lẽ giác ngộ.

Hòa thượng: “Mô Phật, rồi sao nữa ?”

Tiều phu: “Cho đến khi trưởng thành, con cũng còn ghét thầy chùa.”

Hòa thượng: “Và bây giờ thì sao ?”

Tiều phu giơ cây búa lên nói: “Bây giờ con cũng còn ghét thầy chùa.”

Hòa thượng teo quá: “Thiện tai, thiện tai, ta có việc phải đi ngay, thí chủ ở lại vui vẻ.”

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com