Subject: Thơ Lê Bá Định Print to printer
Poster: hoalê  
Source: http://www.canhthep.com  
 

images2.jpg


Cái thuở xa xưa, ếch bà, xế hộp
Ngày tung mây, đêm đèn màu ;
Nay đã hết !!!

Để bây giờ, cuốc bộ, xe lamb
Sáng gói xôi, chiều cơm sấy;
Ấy là thường !!!

Cái nòi nhà nó, có đói vẫn hào hoa
Cái giống tụi này, có nghèo vẫn phong nhã
Nó đói mà vẫn sáng bay, chiều bay, tối bay
Nó nghèo mà vẫn sáng em, chiều đào, tối vợ...

(Lê Bá Định)

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com