Subject: Tin quan trọng cho người khuyết tật ở Việt Nam . Print to printer
Poster: phitrang  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Không biết bọn răng đen mã tấu có để cho các thương phế binh VNCH bị cụt tay, cụt chân được hưởng ơn mưa móc nầy chăng?

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com