Subject: Vĩnh Biệt SVSQ KQ Lê Trọng Sơn Print to printer
Poster: dung  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Click to expand image to full size (151.72 Kb)


Hùng, Dũng, Sơn & Hoà - 1976


---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com