Subject: Phân ưu Print to printer
Poster: phontran  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Vĩnh biệt bạn Ngô Minh Quan khoá 66A đã từ trần ngày 05-8-2019 tại arizona. Toàn thể anh em cùng khóa thành kính chia buồn cùng tang quyến
Nguyện cầu hương linh bạn sớm được siêu thoát.

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com