Subject: Lisa Pham 1/14/2020 Print to printer
Poster: phusinh  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Hãy nhìn vể Việt Nam, hãy nhìn về những người Việt Nam còn đang oằn oại dưới ách cai trị của Tàu Cộng và bè lũ tay sai, rồi liên tưởng lúc bạn giơ bàn tay nắm lên thề: "Xin thề trung thành với Tổ Quốc" để được mặc quân phục, để khi chết được phủ cờ, rồi cứ ngồi yên đó chỉ chờ dịp được ăn nhậu chờ ngày về cõi "vĩnh hằng", bạn cảm thấy sao ?---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com