Subject: DOES IT MAKE ANY SENSE AT ALL ? Print to printer
Poster: phusinh  
Source: http://www.canhthep.com  


LŨ KHỐN NẠN KHÔNG ĐÔNG NHƯNG CHÚNG NÓ TÍCH CỰC VÌ CÓ TIỀN KINH TÀI CHI RA. PHE TA TUY ĐÔNG NHƯNG ĐA SÔ ĐANG BẬN TU HÀNH CHỜ NGAỲ VỀ CÕI VĨNH HẰNG VÀ ĐƯỢC PHỦ CỜ.---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com