Subject: Đăng bài bằng smartPhone! Print to printer
Poster: admin  
Source: http://www.canhthep.com  

img2880.jpg


Đăng bài (text, picture, video) bằng smartPhone.


---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com