Subject: Medicare và những ngày quan trọng Print to printer
Poster: ThưHiền  
Source: http://www.canhthep.com  
 

10/01/2018
So Sánh
Chương trình Medicare của quý vị có thể thay đổi hàng năm. Thu Thập thông tin và so sánh để tìm một chương trình thích ứng nhu cầu cho năm mới. "Medicare & You" bắt đầu từ trang 116
10/15/2018
đến
12/07/ 2019
Thời hạn ghi danh
Tất cả những người hưởng Medicare có thể thực hiện các thay đổi cho các chương trình về sức khoẻ và thuốc theo toa. Nếu không muốn thay đổi thì không cần phải ghi danh lại
01/01/2019Bắt đầu có hiệu lưc.. nếu bảo hiểm có sự thay đổi. Tuy nhiên, khi vẫn giữ chương trình cũ nhưng giá cả hay quyền lợi có tăng, hay giảm thì cũng sẽ phải thay đổi vào ngày này
01/01/2019
đến
03/31/2019
Thay đổi một lần nữa.. nếu muốn
Có thể: HMO ==>. HMO (Advantage)
Có thể: HMO ==>. PPO (Original Medicare)
Không thể: PPO ==>. HMO


---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com