Subject: Nhung ke phe binh Tong Thong la ai ? Print to printer
Poster: cadanduc  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Nó là những thằng ăn cơm thừa canh cặn cũa Soros và Clinton.

Đồ đẻ ngược---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com