Subject: THƯ NGÕ Print to printer
Poster: ChimTroi  
Source: http://www.canhthep.com  
 

letter.jpg


THƯ NGÕ

Kính gởi Ngài Donald J. Trump
Tổng Thống Hoa Kỳ
Ủy Ban "Make America Great Again"
310 First Street S.E.
Washington D.C. 20003

Kính thưa Tống Thống,

Nhân danh Tổ Chức Liên Trường Sĩ Quan Trừ Bị QLVNCH, chúng tôi xin gởi đến Tổng Thống bức Thư Ngỏ quan ngại về sự an ninh quốc gia của chúng ta ở biên giới phía Nam.

Kính thưa Tổng Thống,

Trước tiên, là những công dân Mỹ ưu tư, chúng tôi mạnh mẽ ủng hộ lịch trình điều hành quốc gia của Tổng Thống, trong đó việc dựng bức tường biên giới phía Nam là ưu tiên hàng đầu nhằm ngăn chận các đoàn xâm lăng của dân ngoại quốc tràn vào nước Mỹ bất hợp pháp qua biên giới phía Nam.

Thứ hai, là những cựu sĩ quan trừ bị của QLVNCH có cơ hội được tái định cư tại Hoa Kỳ sau khi Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa thất thủ vào năm 1975, chúng tôi vô cùng biết ơn lòng độ lượng của nhân dân Hoa Kỳ và nước Mỹ.

Đối với chúng tôi, một quốc gia không có biên giới thì không còn gọi là quốc gia nữa!

Vì lẽ đó, chúng tôi nghĩ việc xây dựng bức tường biên giới (hay gọi cách khác) ngày nay giữa Mỹ và Mexico là một nhu cầu cấp thiết cho sự an ninh của dân chúng, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Thật bất hạnh thay, việc làm nầy của nhân dân Hoa Kỳ và chính phủ của Tổng Thống gặp phải rất nhiều sự cản trở cố tình từ những nhà lập pháp của đảng Dân Chủ trong Quốc Hội!

Vì thế, chúng tôi muốn chia xẻ sự quan tâm của chúng tôi về sự an ninh quốc gia và lòng biết ơn của chúng tôi đối với nước Mỹ, chúng tôi xin gởi đến Tổng Thống sự đóng góp khiêm nhường của chúng tôi cho công cuộc xây dựng bức tường đó.

Cầu xin Thượng Đế ban phước lành cho đất nước Hoa Kỳ.

Cầu xin Thượng Đế ban phước lành cho Ngài, Tổng Thống yêu quý của chúng tôi.

Trân trọng kính chào Ngài.

Nguyễn Hữu Nhân
Chủ Tịch Liên Trường Sĩ Quan Trừ Bị QLVNCH
2299 South King Road, San Jose, CA. 95122-2518
Tel. (408) 224-4800
Fax. (408) 272-9275
Email: ltsqtb@gmail.com

***

The Reserve Officer Academy Organization of The Armed Forces of The Republic of Vietnam (ARVN)
2299 S. King Road San Jose, CA 95122 (408) 224-4800 Email: nhn2299@gmail.com

OPEN LETTER

To The Honorable Donald J. Trump
President Of The United States Of America
Attn: "Trump Make America Great Again Committee"

310 First Street S.E.
Washington D.C, 20003
Re: Build The Wall
Date: Jan. 8, 2019

Dear Mr. President,

On the behalf of The Reserve Officer Academy Organization of The Armed Forces of The Republic of Vietnam (ARVN), we are sending you this Open Letter over our concern of the National Security of our nation on the Southern Border.

Dear Mr. President,

Firstly, as concerned Americans, we strongly support your presidential agenda to Make America Great Again in which the building of the Southern Border Wall is a top priority in order to stop the waves of the alien invasionsby entering our country illegally at the Southern Border.

Secondly, as former officers of reserve of the ARVN who had the opportunity to resettle in America after the fall of The Republic of Vietnam government in 1975, we deeply appreciate the generosity of the American People and their Great Country of America.

To us, a nation without the borders is not a nation anymore!

Therefore, we consider the building of a wall (or whatever to call it) of the border between US/Mexico today is an urgent necessity for the America to protect its citizens safety and keep its national security.

Unfortunately, this work of the American people and your administration is facing a lot of intentional obstructions from the Democratic Lawmakers in the Congress!

Therefore, we would like to share our concern about our national security and show our gratitude to the America by sending our humble contribution of 1,000 USD (attached herein check) to build the wall.

May God Bless America!

May God Bless You, our loved President!

Sincerely yours,

John Nhan Nguyen
President of The Reserve Officer Academy Organization of The ARVN.
2299 South King Road, San Jose, CA.95122-2518
Tel. (408) 224-4800
Fax. (408) 272-9275
Email: nhn2299@gmail.com

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com